FACTS 

DANSKERE I KURDISK FANGESKAB11.300 ikke irakiske udenlandske statsborgere fra mere end 40 lande er fanget i de kurdisk-kontrollerede lejre i det Nordøstlige Syrien. Af dem er 8700 børn.  

 

Ifølge politiets efterretningstjeneste, PET, og Justitsministeriet er der omkring 25 børn med tilknytning til Danmark i fangelejrene i Syrien, primært al Roj og al Hol. Samlet set opholder der sig 50 børn af danske statsborgere eller af forældre, der tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark i fangelejrene samt i de nærliggende lande og områder i Syrien. Børnene er mellem 0-14 år. De fleste er under fem år.  

PET oplyser i marts 2020, at 12 voksne danske statsborgere er taget til fange i hovedsageligt det kurdisk kontrollerede område i det Nordøstlige Syrien, men også de omkringliggende lande.

ER BØRNENE DANSKE STATSBORGERE?Inden at man for nyligt ændrede loven, var børn pr definition danske statsborgere, hvis en af forældrene havde dansk statsborgerskab. I dag bliver man ikke pr automatik dansk statsborger med mindre, at man risikerer at blive statsløs. Børn der er født før, man ændrede loven, er danske statsborgere, da man ikke kan tage statsborgerskabet fra dem med tilbagevirkende kraft. Hvis moderen eller faderen mister sit danske statsborgerskab, så mister børnene det ikke automatisk. 

PARTIERNES HOLDNINGEnhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet mener, at børnene skal hentes hjem til Danmark – også selvom det betyder at moderen skal med. 

Regeringen og de borgerlige partier, vil ikke hente dem hjem. 

De mener, at det er forældrenes eget ansvar, at de er rejst ud med børn eller har fået børn i en konfliktzone. På et samråd d. 6. september 2019 forklarede Udenrigsministeren og Justitsministeren, at man ikke vil hente de danske børn ud af lejrene med mindre, at de er i fare for at dø eller få alvorlige, permanente mén, der ikke kan behandles lokalt. Indtil videre har Danmark hentet et 11 måneder gammelt forældreløst barn og en hårdt såret 13-årig dreng hjem. Og så er to forældreløse børn med dansk og fransk baggrund blevet evakueret fra Syrien af de franske myndigheder i samarbejde med de danske myndigheder.

KURDERNES HOLDNINGDet kurdiske selvstyre har gentagne gange appelleret til, at lande udenfor Syrien og Irak henter deres statsborgere hjem. De vil som udgangspunkt ikke give tilladelse til, at mindreårige børn kommer hjem uden deres forældre med mindre barnet er forældreløst. 

 

USA, FN og en lang række humanitære organisationer opfordrer til, at man henter sine borgere hjem. Forholdene i lejrene er af flere blevet kritiseret og kaldt helvede på jorden. Der er mangel på rent drikkevand og mad. Alene i 2019 døde 371 børn i al Hol lejren.  

.


UDREJSTE DANSKEREIfølge PET er mindst 159 danskere rejst ud for at opholde sig hos militante islamistiske grupper i Syrien og Irak. Knap halvdelen har forladt området igen. Man skønner, at en tredjedel er dræbt. 

12 personer i Danmark er blevet dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat eller for at have forsøgt at slutte sig til kalifatet.

Der er ikke eksempler i Danmark på, at hjemvendte Syrienkrigere har været indblandet i terror efter, at de kom hjem, men man har set enkelte eksempler i andre europæiske lande. Størstedelen af de terrorhandlinger der har været i Vesten de senere år, er begået af personer, der ikke har været i konfliktområderDANES IN KURDISH CAPTIVITY11.300 foreigners from more than 40 countries are imprisoned in the Kurdish controlled camps in Northeastern Syria. 8700 of these people are children.


According to the Danish Intelligence Service, PET, and the Ministry of Justice, around 25 children affiliated with Denmark are currently staying in the prison camps, primarily Al-Roj and Al-Hol. In total, 50 children with Danish citizenship or with an affiliation to Denmark are living in these camps, the surrounding areas in Syria, or the neighbouring countries. The Danish children are between 0 to 14 years old. The majority are under five.

According to PET, 12 adults with Danish citizenship are currently imprisoned, mainly in the Kurdish controlled area in Northeast Syria, but also in the neighbouring countries. 

ARE THE CHILDREN DANISH CITIZENS?Before a recent change in the Danish legislation, a child would automatically become a Danish citizen, if one of the parents were a Danish citizen. Today, you do not automatically become a Danish citizen, unless you're in risk of becoming stateless. Children who are born before the change of the legislation are Danish citizens, as it is not allowed to strip someone of their citizenship retroactively. If one of the parents loses their citizenship, the child does not automatically lose theirs.  

THE POSITIONS OF THE PARTIESEnhedslisten, SF, De Radikale and Alternativet agrees that the Danish children should be repatriated to Denmark - also if it means that the mother has to come along. The Government and the right-wing parties have no interest in bringing home these children. 

The argument is that the parents are responsible for travelling with the children to a zone of conflict or bringing them into the world in one. In a consultation on September 6th 2019, the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Justice underlined, that they had no intention of bringing back the Danish children living in the prison camps. The only exception would be children in life-threatening danger or in the risk of permanent damage if they could not get local treatment. So far, Denmark has repatriated an 11-month-old orphan and an injured 13-year-old boy. Furthermore, the French authorities have repatriated two orphans with French and Danish background in cooperation with Danish authorities.  

THE POSITION OF THE KURDS The autonomy of the Kurds has repeatedly appealed to the European countries to get their citizens home. They do not wish to separate the minors from their parents unless the child is an orphan. 


USA, UN and many humanitarian organizations encourage the countries to repatriate their citizens. Especially children. The circumstances in the camps have been criticized by many and named Hell on Earth. They do not have clean water to drink or enough food. 371 children died in the Al-Hol camp, just in 2019.

DANES IN MILITANT GROUPS ABROADAccording to PET, at least 159 Danes have left Denmark to join the Islamic militant groups in Syria and Iraq. Almost half of these people have left the area again. It has been estimated, that a third of these people have been killed. 12 people in Denmark have been convicted of joining Islamic State, or for attempting to join the Caliphate. There are no occasions in Denmark, where people, who have returned from the war in Syria, have been involved in terror afterwards. There are a few examples in other European countries. The majority of the acts of terror taking place in the West during the last couple of years have not been committed by people who have been to the conflict zones. 

Kilde: https://www.justitsministeriet.dk/publikationer